Polityka Prywatności

W tym dokumencie znajdą Państwo informacje, jak wykorzystujemyi przetwarzamy dane osobowe, jakie przysługują Państwu prawa, a także jak skontaktować się z nami w razie pytań dotyczących danych.

1.

Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych przez Państwa jest: Bazardo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Liliowa 17K, 04-953 Warszawa, chyba że wyraźnie zostanie zaznaczone inaczej. Spółka administruje stroną internetową www.bazardofurniture.com (dalej: Strona). Osoba, której dotyczą dane osobowe może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Liliowa 17K, 04-953 Warszawa lub pisząc na adres mailowy: info@bazardofurniture.com lub telefonując pod numer: +48 730 017 875.

2

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodnie z:

A) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.; dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”), oraz

B) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1; zwanym dalej: „RODO”).

Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

3.

Korzystając ze Strony lub kontaktując się z nami poprzez e-mail mogą Państwo przekazać nam dobrowolnie swoje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, telefon, e-mail). Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które sami nam Państwo podadzą, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies. Państwa dane wykorzystujemy w celu nawiązania z Państwem kontaktu, a także w celu przedstawienia Państwu oferty naszych produktów lub prawidłowego wykonania umów w ramach prowadzonej przez nas działalności. Państwa dane możemy również wykorzystywać w celu Państwa obsługi posprzedażowej oraz realizacji dostawy zamówionych towarów. Dane mogą być także wykorzystywane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, na przykład w celu informowania o naszej działalności. Dane możemy przetwarzać także w celach marketingowych, archiwizacyjnych, statystycznych i windykacyjnych, spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków pracowniczych, a także w celu realizacji Państwa praw. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Państwa jakichkolwiek działań zmierzających do kontaktu. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych produktów. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

4.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania, a także prawo otrzymania ich kopii. Możecie Państwo także żądać sprostowania danych osobowych, ich uaktualnienia, ograniczenia ich przetwarzania, jak też usunięcia określonych danych, w związku z czym Administrator danych podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Macie Państwo również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.

Przechowywanie informacji osobowych odbywa się wyłącznie przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zobowiązań, jak też przez okres w którym są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych wymagań lub do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia. Państwa dane pozyskane w celu nawiązania kontaktu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres konieczny do nawiązania kontaktu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzamy wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo ważnego sprzeciwu.

6.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim – naszym partnerom - wyłącznie na potrzeby prawidłowego wykonania umowy, jak również Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, takim jak organy wymiaru sprawiedliwości, także w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.

7.

Nasza strona internetowa może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności. W każdym takim przypadku prosimy o zapoznanie się z treścią polityki w przypadku każdej z odwiedzanych stron internetowych.

8.

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wprowadzone zmiany w Polityce prywatności zawsze będą publikowane na tej Stronie.

KONTAKT

Bazardo sp. z o.o.
Liliowa 17k
04 - 953 Warszawa
Polska

+48 730 017 875

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA

Bazardo Sp. z o.o.
Liliowa 17k
04 - 953 Warszawa
Polska

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. Bazardo sp. z o.o.

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.